توصیه شده قیمت int برای مقیاس آسیاب

قیمت int برای مقیاس آسیاب رابطه

گرفتن قیمت int برای مقیاس آسیاب قیمت